Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou zpracovány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

1.2. Tyto zásady poskytují fyzickým osobám základní informace o zpracování jejich osobních údajů a jejich ochraně v souvislosti s obchodní činností pana Mgr. Ondřeje Matlacha, IČO 74987798, se sídlem Junácká 1646/7, 169 00 Praha 6 – Břevnov („správce“).

1.3. Tyto zásady zpracování osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů zákazníků správce a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb správce, zájemců o služby správce a návštěvníků webových stránek provozovaných správcem, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči správci.

2. Správce osobních údajů a subjekt údajů

2.1. Správcem osobních údajů je pan Mgr. Ondřej Matlach, IČO 74987798, se sídlem Junácká 1646/7, 169 00 Praha 6 – Břevnov. Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na elektronickou adresu info@moosepower.cz.

2.2. Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o zajištění kondičního programu nebo smlouvy o poskytování trenérských služeb nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k zasílání obchodních sdělení zasílaných správcem.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

3.1. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém mu jsou poskytnuty subjekty údajů. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. S ohledem na charakter služeb poskytovaných správcem v rámci jeho obchodní činnosti fyzickým i právnickým osobám, se jedná zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o zdravotním stavu, které jsou relevantní pro vhodné nastavení poskytované služby, tj. osobní údaje týkající se tělesného zdraví subjektu údajů (např. fyziologické údaje, stravovací návyky apod.).

3.2. Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

3.3. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Účel zpracování osobních údajů

4.1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem, účetní evidence správce, plnění zákonných povinností správce a zasílání obchodních sdělení svým současným zákazníkům.

5. Právní základ zpracování osobních údajů

5.1. Právním základem zpracování je splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, plnění zákonných povinností správce, případně souhlas subjektu údajů, a oprávněný zájem správce, který spočívá v zasílání obchodních sdělení svým stávajícím zákazníkům nebo v uveřejnění fotografických / audiovizuálních záznamů pořízených během kondičního programu pro potřeby prezentace správce a jeho projektů.

6. Doba zpracovávání osobních údajů

6.1. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či jiné újmy. V případě zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti zpracovává správce osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, či zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu archivovány i smlouvy uzavřené se subjekty údajů.

7. Příjemci osobních údajů

7.1. K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a jeho zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí dle platných právních předpisů (např. daňová kancelář, účetní, advokátní kancelář, správce IT systému, poskytovatel softwaru).

7.2. Správce dále v závislosti na zvolené službě případně předává osobní údaje spolupracujícímu fyzioterapeutovi a výživovému poradci.

8. Práva subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům

8.1. Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

8.1.1. právo na přístup k osobním údajům;

8.1.2. právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

8.1.3. právo osobní údaje opravit či doplnit;

8.1.4. právo požadovat omezení zpracování;

8.1.5. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení GDPR;

8.1.6. právo požadovat přenesení údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR;

8.1.7. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení GDPR;

8.1.8. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

8.1.9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, respektive zákoně o zpracování osobních údajů a v Nařízení GDPR;

8.1.10. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Povinnost poskytnout osobní údaje

9.1. Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Správcem a subjektem údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

10.2. Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2019.